Thành phố Thủ Đức gồm những quận nào? (cập nhật mới nhất 2024)

Thành phố Thủ Đức gồm những quận nào

Thành phố Thủ Đức bao gồm những quận huyện nào?

Thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 quận gồm: Quận 9, Quận 2quận Thủ Đức.

Thành phố Thủ Đức bao gồm:

  • Diện tích tự nhiên 49,79 km2 của Quận 2, diện tích tự nhiên 113,97 km2 của Quận 9 và 47,80 km2 của quận Thủ Đức, tổng diện tích là 211,56 km2.
  • Dân số 171.311 người của Quận 2, 310.107 người của Quận 9 và 532.377 người từ quận Thủ Đức, quy mô dân số là 1.013.795 người.

Thành phố Thủ Đức thành lập vào năm nào?

Dựa theo Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH năm 2020 về việc tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức trong thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Thủ Đức chính thức được thành lập vào ngày 01/01/2021.

Thành phố Thủ Đức có thuộc TP Hồ Chí Minh hay không?

Thành phố Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh. Trong đó, TP Hồ Chí Minh là thành phố trực thuộc trung ương, còn TP Thủ Đức là thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

Chia sẻ nếu thấy hữu ích