Dân số Quận 6 bao nhiêu? Cập nhật mới nhất 2024

Dân số Quận 6

Theo thống kê mới nhất 2023, Dân số Quận 6 là 258.948 người. Trong đó, Người Kinh chiếm khoảng 73,1% và Người Hoa khoảng 26,1%.

Dân số các phường thuộc Quận 6 cụ thể như sau:

Phường 1: 15150 người, mật số dân số 52.241 người/km².
Phường 2: 11329 người, mật số dân số 47204 người/km².
Phường 3: 11979 người, mật độ dân số 52083 người/km².
Phường 4: 13944 người, mật số dân số 66400 người/km².
Phường 5: 16682 người, mật số dân số 72530 người/km².
Phường 6: 1839 người, mật độ dân số 5932 người/km².
Phường 7: 17577 người, mật độ dân số 37398 người/km².
Phường 8: 23929 người, mật độ dân số 58363 người/km².
Phường 9: 14372 người, mật độ dân số 53230 người/km².
Phường 10: 1726 người, mật độ dân số 1121 người/km².
Phường 11: 21797 người, mật độ dân số 23692 người/km².
Phường 12: 27112 người, mật độ dân số 37140 người/km².
Phường 13: 21843 người, mật độ dân số 26004 người/km².
Phường 14: 21433 người, mật độ dân số 49844 người/km².

Chia sẻ nếu thấy hữu ích