Con mối mới nở “liếm” hậu môn đồng loại để tự lấy trùng roi Trichomonas

Câu hỏi: Con mối mới nở “liếm” hậu môn đồng loại để tự lấy trùng roi Trichomonas. Trùng roi có enzim phân giải được xenlulozơ ở gỗ mà mối ăn. Quan hệ này giữa mối và trùng roi là?

A. Hội sinh

B. Cộng sinh

C. Hợp tác

D. Ký sinh

Đáp án cho câu hỏi là: B

Lời giải: Mối con mới nở tự cấy trùng roi trichomonas vào cơ thể. Trùng roi có enzim phân giải được chất xenlulôzơ ở gỗ mà mối ăn. Từ đó tạo nên chất dinh dưỡng cho loài mối. Ngược lại, mối cung cấp môi trường sống, nước và thức ăn cho trùng roi. Đây là quan hệ cộng sinh bởi 2 cùng có lợi và không thể tách rời.

Chia sẻ nếu thấy hữu ích